Tutar Girişi
Lütfen bir miktar giriniz.
Seçiminiz

BEYMETAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ  SANAL POS SÖZLEŞMESİ ve TEMLİK SÖZLEŞMESİDİR

 

 1. Taraflar

Bu sözleşme aşağıda bilgileri bulunan taraflar arasında imzalanmıştır.

 

MERSİS NO:0167 0087 2320 0017 VERGİ NO 1670087232 TELEFON:0232 8772114 FAX:0232 8770339 MAİL: odeme@beymetal.com.tr KEMALPAŞA OSB MAH 21 SOK NO:5 KEMALPAŞA İZMİR  adresinde faaliyet yürüten BEYMETAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Bundan böyle “BEYMETAL” olarak anılacaktır.)

 

………………………………………………………………….. adresinde faaliyet yürüten                              (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.)

 

 1. Tanımlar

BEYMETALPOS: BEYMETAL tarafından www.onlinebeymetal.com web adresinde işletilen, internette çalışan, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla kullanılabilen ve bu sözleşmeyi imzalayan BAYİ ’nin kredi kartı ile ödeme yapabildiği e-tahsilat sistemi.

SANAL POS: BEYMETALPOS sisteminde çalışan, BEYMETAL ‘in anlaşma yaptığı ve kredi kartlarından internetten tahsilat yapılabilmesini sağlayan sistem.

 

 1. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme BEYMETAL tarafından işletilen BEYMETALPOS sistemi ile ilgili BAYİ‘nin üyeliği ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemektedir. Bu sözleşme BAYİ’nin BEYMETAL‘den yaptığı ürün ve/veya hizmet alımlarına istinaden gerek kendi kredi kartları gerekse müşterilerinin kredi kartları ile BEYMETALPOS üzerinden BEYMETAL’e ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir. BAYİ, BEYMETALPOS sistemine dâhil sanal sanal posları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir. Bu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler
  1. BEYMETALPOS bir ödeme sistemi olup bu ödeme sistemi, BAYİ’nin BEYMETALPOS sistemi vasıtasıyla kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan BEYMETAL ’in banka hesaplarına geçmesi ve BAYİ ’nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da var olan borcun ödenmesi esasına dayanır.
  2. BEYMETAL, BAYİ’nin BEYMETALPOS sistemiyle yapacağı ödemeleri/tahsilatları BAYİ’nin cari hesabına kaydederek BAYİ ’ye borçlanır. Bahsi geçen tutar BAYİ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir.Ancak BAYİ cari hesabında borçlu durumda ise öncelikle borç  kapatılmasında kullanılır.
  3. BEYMETAL’in bankalar ile yapmış olduğu ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından BAYİ’nin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.
  4. BEYMETALPOS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları BEYMETALPOS ve/veya BEYMETAL’in belirlediği başka vasıtalar aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.
  5. BAYİ‘ye BEYMETALPOS‘u kullanması için verilen şifrelerin güvenliği BAYİ‘nin sorumluluğundadır. Şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde BEYMETALPOS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla yaptığı ödeme ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.
  6. BEYMETAL hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.
  7. BEYMETAL herhangi bir zamanda BEYMETALPOS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı sanal poslar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı BEYMETAL’in, BEYMETALPOS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından BEYMETAL’ dan iade talebinde bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan BEYMETAL’i derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.BEYMETAL’in bu gibi durumlarda ödemek zorunda kalacağı yada kaldığı her türlü miktardaki bedel derhal BAYİ tarafından  BEYMETA’ e iade edilicektir.
  9. BAYİ, BEYMETALPOS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, BEYMETAL’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ’nin, BEYMETAL nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.
  10. BEYMETAL kendisine ait sanal poslarda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.
  11. BEYMETAL tek taraflı olarak BEYMETALPOS üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir.
  12. BEYMETAL tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin BEYMETAL  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
  13. BEYMETAL kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.
  14. Sipariş aşamasında sanal poslar üzerinden alınan otorizasyon, otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. BEYMETAL alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.
  15. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da banka tarafından her ne sebeple olursa olsun BEYMETAL’le ödenmeyen veya BEYMETAL’den geri iade alınan paralar için BAYİ ilgili tutarı BEYMETAL’e peşinen ödemeyi kabul eder.
  16. BEYMETAL ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan üye işyeri sözleşmelerinde BEYMETAL tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve BEYMETAL’in bankaya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ BEYMETAL’e karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.
  17. BAYİ, BEYMETALPOS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile BEYMETAL’in ve/veya bankanın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ BEYMETAL’in uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili BEYMETAL’in hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
  18. BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla BEYMETAL’in uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da BEYMETAL tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden BEYMETAL’e ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde BEYMETAL herhangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.
  19. BAYİ, kredi kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, BEYMETAL’in ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, BEYMETAL’in yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar cezai tazminat talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi fesih haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
  20. BAYİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, ekli evraklarını ve BEYMETAL’nin talep edeceği diğer belgeleri BEYMETAL’e derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile BAYİ ‘den gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde BEYMETAL’e ulaştırılmalıdır.
  21. Bu sözleşme kapsamında BAYİ, BEYMETAL  ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından BEYMETAL’den talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan BEYMETAL’i derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ oluşmuş olan veya oluşacak olan bu yükümlülüğünü geciktiremez, bekletemez.
  22. BAYİ satış belgelerini ve sanal pos işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan BEYMETALPOS işlem özetini Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya BEYMETAL tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, BEYMETAL satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece BEYMETAL ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
  23. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ;

                                                               i.      Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,

                                                             ii.      Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,

                                                           iii.      Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,

                                                           iv.      Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve sanal postan alınacak yazılı döküm üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,

                                                             v.      Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,

                                                           vi.      Satış Belgesinde; BAYİ’nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin, alınmış ise provizyon onay kodunun ve üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.

 1. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, BAYİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.
 2. BEYMETAL  ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan üye işyeri sözleşmelerinde BEYMETAL tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve BEYMETAL’nin bankaya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ BEYMETAL’e karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, bankadan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle BEYMETAL hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı vs. gibi kayıplardan BEYMETAL sorumlu tutulamayacaktır.
 3. BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye vs. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. BEYMETAL sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu kişi ve kuruluşlardan değildir. Ancak BEYMETAL, resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da BEYMETAL tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden BEYMETAL’e ödenecektir.
 4. BEYMETAL ve banka, kart hamili ile BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak BEYMETAL ve bankanın satış işlemiyle ilgili belgeleri BAYİ’den talep etme hakkı saklıdır.
 5. BAYİ, BEYMETAL nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, BEYMETAL işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

 

 1. BEYMETALPOS Sisteminden Yapılacak Ödeme/Tahsilatlara İlişkin Hükümler

Bu bölümdeki düzenlemeler BEYMETAL POS sistemi kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir.

 1. BEYMETAL, BEYMETALPOS sisteminde hangi sanal posların ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir.
 2. BAYİ’nin, BEYMETALPOS sisteminden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde BEYMETAL nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. BEYMETAL tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin BEYMETAL nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 3. BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli BEYMETAL  sisteminde olan kur üzerinden BAYİ’nin BEYMETAL’deki çalışma para birimine çevrilir ve BEYMETAL nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak kaydedilir.
 4. BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için BEYMETALPOS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin BEYMETAL’den sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt BEYMETAL’e yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Kart hamili ile BAYİ ve BEYMETAL arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;
  1. BAYİ, BEYMETALPOS sistemleri ile gerçekleştireceği işlemlerinin iptal/iade taleplerini BEYMETAL’e iletecektir. İptal/iade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli BEYMETAL sistem kuru üzerinden BAYİ’nin BEYMETAL’deki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.
  2. İptal/iade işlemleri nakdi bir iadede bulunması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla BEYMETAL tarafından gerçekleştirilir.
  3. İptal/iade talep edilen işlemden kaynaklanan ve BEYMETAL’e temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda BEYMETAL iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için BAYİ’nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakden BEYMETAL’e ödemesi gerekmektedir.
  4. BAYİ, talep edilmesi halinde iptal/iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde BEYMETAL’e ve/veya bankaya ibraz etmek zorundadır.
  5. İptal/iade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da BEYMETAL’e ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından BEYMETAL sorumlu tutulamaz.

 

 1. BAYİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içerisinde gün sonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. BEYMETAL İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi BAYİ’nin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda BEYMETAL BAYİ’nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir. Kart hamili ve ya Bayi BEYMETAL’İN almadığı ama Bankaların aldığı her hangi bir ücreti ödemekle sorumlu tutulamaz. BEYMETAL puan ödül mil kazanımı vesair edinimler taahhüt etmemektedir bu bankaların kendi insiyatifinde olan bir şeydir.

 

 1. Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.

 

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi
  1. İşbu sözleşme BEYMETAL tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte temlikname ve otomatik virman talimatı fesih olacağından BAYİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen tüm ticari faaliyet sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
  2. Ön koşullardan BEYMETALPOS üyeliği ve gereklilikleri en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  3. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ’nin BEYMETAL adına doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı vs. uygulanmayacaktır.
  4. BAYİ’nin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, BEYMETAL’in uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) BAYİ tazmin etmek zorundadır.

 

 1. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda İZMİR Mahkemeleri ve İCRA daireleri  yetkilidir.

 

 1. Her Türlü Adres, Unvan, Nev’i Değişikliği Durumu
  1. İş bu sözleşme taraflardan herhangi birinin unvan ya da nev-i değişikliğine gitmesi durumunda aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

 

 1. İşbu sözleşme 12 maddeden oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafların her birine birer nüshası sunulmuştur.

 

 

 

ALACAĞIN TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

Bir tarafta MERSİS NO:0167 0087 2320 0017 VERGİ NO 1670087232 TELEFON:0232 8772114 FAX:0232 8770339 MAİL: odeme@beymetal.com.tr KEMALPAŞA OSB MAH 21 SOK NO:5 KEMALPAŞA İZMİR İzmir adresine mukim  BEYMETAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle ……. / TEMELLÜK EDEN olarak anılacaktır), diğer tarafta                                                                                                                                                                       adresinde mukim                                                                                                                                                        (bundan böyle ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN olarak anılacaktır) aşağıdaki şart ve hususlarda anlaşmışlardır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu ……. /TEMELLÜK EDEN ile BAYİ arasında imzalanmış olan               /              /              tarihli “Sanal Bayilik Satış ve Cari Hesap Sözleşmesi”  ve ………./TEMELLÜK EDEN , BAYİ VE ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN arasında imzalanmış olan                        /             /               tarihli “Sanal Alt Bayilik Sözleşmesi” doğrultusunda ; …….. / TEMELLÜK EDEN VE ALT BAYİİ/TEMLİK EDEN arasında “Alacağın Temliki” sözleşmesi düzenlemektedir.

3-SÖZLEŞME ŞARTLARI :

……../TEMELLÜK EDEN İLE BAYİ arasında imzalanmış olan    /              /              tarihli “Sanal Bayilik Satış ve Cari Hesap Sözleşmesi” ve ……./TEMELLÜK EDEN, BAYİ VE ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN arasında imzalanmış olan                /              /                  tarihli “Sanal Alt Bayilik Sözleşmesi” doğrultusunda  ; ALTA BAYİ/TEMLİK EDEN, …… /TEMELLÜK EDEN’e ait POS cihazı ve sanal POS aracılığıyla yapılan tahsilatlardan doğmuş ve doğacak tüm TL ve USD alacaklarını, ……. /TEMELLÜK EDEN’e gayrıkabulu rücu olarak devir ve temlik etmiştir.

 

İşbu sözleşme 1(bir) nüshadan ibaret olup, taraflarca okunarak  3D SECURE tam ve güvenilir doğrulama sistemi ile BAYİ ve KREDİKARTI sahibi ve ödeme yapmaya yetkilisi tarafından sms ile onaylamış  dijital ortamda kayıt altına alınmıştır onay zamanı ve ip adresi ve onaylayan cep telefonu numarası  işlem anında kayıt edilmektedir.